25 lipca, 2024

To ścisłe wyliczenie nie uwzględnia ilości czasu, który wcześniej już włożył scenograf na przemyślenie i zaprojekto­wanie dekoracji i kostiumów. Znane są przykłady inscenizacji, do wystawienia których scenograf wspólnie z reżyserem przy­gotowywał się latami, pragnąc np. zrealizować dramat kla­syczny w najbardziej adekwatnej wersji plastycznej.Niniejszy tekst składa się z dwu części. Pierwsza — stano­wi próbę przedstawienia interesujących mnie kwestii od strony’ teoretycznej; druga zawiera wyniki wywiadów przeprowa­dzonych-z twórcami, oraz analizę wybranych widowisk te­atralnych i recenzji z-nich. W zakończeniu poruszane zostanie zagadnienie oceny dzieła teatralnego.

Dodaj komentarz