25 czerwca, 2024

Bo­wiem zarówno-, przytoczona definicja, jak i dookreślenie Z.’ Strzeleckiego, sugerują pewne podporządkowanie sceno­grafii innym momentom swoiście teatralnym. To samo hasło podaje również szersze znaczenie, z którego wynika, iż sceno­grafia to „zespół środków plastyczno-malarskich tworzących (…) oprawę (przedstawienia — J. C.) i oddziaływających na widza kształtem, barwą, oraz efektami świetlnymi”. Jest to zatem ujęcie biorące za punkt wyjścia gotową już realizację i jej funkcje. Scenografia jako dziedzina tego co wizualne (nieożywione) w wykonaniu sztuki teatralnej, byłaby elemen­tem ogromnie istotnym, gdyż nierozerwalnie związanym z kształtem spektaklu.

Dodaj komentarz