25 lipca, 2024

Jed­nakże to co z kolei różni dzieło teatralne od dramatu, łączy się z samą istotą scenografii, dotyczy bowiem projektowanych przez nią wyglądów. Czytamy bowiem, że w widowisku występują —całkiem nowe środki przedstawiania, wykluczone przez istotę czysto ddeia. nimi: 1. przedmioty realne pełniące funkcje odtwarzania i reprezentowania i 2. odpowiednio przez ich dane cechy ukształtowane i z góry określone wyglądy w których, m«ą d, pojawić przedmioty reprezentowane. Owe wyglądy n e,sątu, jak w czysto literackim dziele, jedynie trzymane w p.o go t., w. u przy pomocy rozmaitych środków artystycznych, lecz są – w tej ime , Ha Jej ich zaiwartość zależy od przedmiotów naoczme v^stĘpu ą cych na scenie – in concreto określone przez praedmoty re­prezentujące jako wyglądy przedmiotów reprezentowanych .

Dodaj komentarz