25 lipca, 2024

Wszystko to posiada ogromne znaczenie dla powstawania przedmiotów estetycznych a zatem rów­nież ukazywania istnienia lub braku wartości estetyczny dzieła oraz jego wykonania. Nie należy przy tym zapominać, że podkreślając wagę sce­nografii w przedstawieniu teatralnym, znajdujemy się na nizszym piętrze ingardenowskiej analizy aksjologicznej. W myśl założeń teoretyka, (należałoby cechy scenografii (podobnie jak i innych elementów spektaklu) rozpatrywać jako jakości war­tości artystycznej, momenty fundujące dopiero to, co este­tyczne. Można co prawda analizować walory estetyczne każ­dego elementu dekoracji czy kostiumu z osobna, lub nawet podziwiać całość scenografii jako funkcjonalną lub trafnie zakreślającą pole semantyczne, czy tez potęgującą emocje.

Dodaj komentarz