25 lipca, 2024

Koncepcji, w myśl której nie przesądza się z góry o charakterze konkretnej insce- j nizacji. Dopiero wzgląd na ideą rozumianą każdorazowo, jako aktualny sposób odczytania głównego przesłania tekstu lite­rackiego, decyduje o wyborze określonej konwencji, w jakiej będzie ono przekazane odbiorcy.* Idea owa stanowi o ^ stylu i sposobie realizacji powiązanych funkcjonalnie czynników li- j terackich, aktorskich i plastycznych. Niezamierzona więc, stała j dominacja któregoś z nich, stanowiłaby wadę, a nie zaletę przedstawienia.Jeśli proces powstawania spektaklu wymaga z konieczności współdziałania twórców różnych dziedzin sztuki, a zrealizowanie spoistej całości możliwe jest jedynie przy uzgod- , nieniu ich wymogów, sprawą fundamentalną wydaje się dobór współtwórców gwarantujący ich wzajemne porozumienie.

Dodaj komentarz